גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "שהם פלוס" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("אתר שהם פלוס"). שהם פלוס הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין שהם פלוס לבין הגולש/ות באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל/י לקבל מידע, להתעדכן במוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, ולהגיב לכתבות באתר, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "שהם פלוס"– לרבות מנהליה, עובדיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר שהם פלוס ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. שהם פלוס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר שהם פלוס נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא תגלה ולא תעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לה ו/או את סיסמאותיה האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של שהם פלוס.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שהם פלוס ובשירותים הינם של שהם פלוס או של צדדים שלישיים שהעניקו לשהם פלוס הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, שהם פלוס הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת שהם פלוס.

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות, סרטונים מסרים בצ'אטים פורומים, ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ("תכני גולשים"), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מסכים כי שהם פלוס רשאית לעשות בתכני גולשים כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה ששהם פלוס תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גולשים כאמור.

הגולש מתחייב לפטור את שהם פלוס באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוגTV ו/או בכל מקום אחר באתר שהם פלוס.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את שהם פלוס בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר שהם פלוס, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של שהם פלוס, והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי שהם פלוס בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

שהם פלוס אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי שהם פלוס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל שהם פלוס מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י שהם פלוס תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ושהם פלוס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

שהם פלוס אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר של שהם פלוס ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ושהם פלוס אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

שהם פלוס אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר שהם פלוס.

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור בשהם פלוס על ידי שהם פלוס לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של שהם פלוס לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

שהם פלוס אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר שהם פלוס ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר שהם פלוס, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשהם פלוס ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ושהם פלוס ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על שהם פלוס.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר שהם פלוס והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ששהם פלוס תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. שהם פלוס רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של שהם פלוס.

שהם פלוס מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בגלישה באתר שהם פלוס ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי שהם פלוס תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך בכתב לשהם פלוס.

ניתוק, הפסקה ושינויים

שהם פלוס רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית שהם פלוס לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על שהם פלוס אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

שהם פלוס תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר שהם פלוס, מראהו, את השירותים בשהם פלוס, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שהם פלוס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי שהם פלוס כדלקמן:

¨    לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

¨    לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;

¨    לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידן לבלוג TV ו/או לכל שירות אחר של שהם פלוס חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

¨    לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;

¨    לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;

¨    לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרות בפורום;

¨    לא להטריד גולשים אחרות בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרות ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

¨    לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

¨    לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

¨    לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

¨    לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

¨    לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרות או מספר טלפון;

¨    לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר שהם פלוס;

¨    לא להשתמש בשירותים של שהם פלוס לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

¨    להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י שהם פלוס;

¨    לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

¨    לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

¨    לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

¨    לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

¨    לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

¨    לא להפנות לכל קישור(link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, ושהם פלוס תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר שהם פלוס ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי שהם פלוס ו/או נמנעה כניסתה לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש ישפה את שהם פלוס מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר שהם פלוס ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי שהם פלוס בקשר עם הגלישה באתר שהם פלוס והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.